УМОВИ проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста відділу фінансування та бухгалтерського обліку військової прокуратури Південного регіону України

       

   

Загальні умови

Посадові обов’язки

Забезпечує своєчасне та якісне виконання відділом планових завдань.

Здійснює відображення достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними асигнуваннями та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами у бухгалтерських регістрах синтетичного та аналітичного обліку.

Забезпечує ведення книги "Журнал-Головна" (оборотно-сальдової відомості).

Складає меморіальний ордер №2 "Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України  (установах банку),  форма № 381 (бюджет).

Складає меморіальний ордер №3 "Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах банку), форма № 382 (бюджет).

Складає меморіальний ордер № 6 "Накопичувальна відомість за розрахун­ками з іншими кредиторами, форма № 409 (бюджет).

Складає меморіальний ордер № 8 «Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами» (форма 386 бюджет) в частині відображення операцій по обліку коштів на відрядження.

Здійснює контроль за надходженням договорів, рахунків, актів виконаних робіт, тощо від структурних підрозділів військової прокуратури Південного регіону України та оформлює платіжні доручення на оплату в межах кошторисних призначень;

Складає реєстр юридичних, фінансових зобов'язань, реєстр платіжних доручень, інших фінансових документів та надає їх до органів Державного казначейства.

Складає звіти про надходження та використання коштів загального та спеціального фонду бюджету.

Приймає участь в складані фінансової (місячної, квартальної та річної) звітності до органів Державної казначейської служби України та Генеральної прокуратури України.

Здійснює облік фактичних видатків установи у розрізі статей і обов'язкове звірення з головною книгою.

Забезпечує зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових реєстрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складання звітності.

Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення  документів щодо проведення господарських операцій.

Забезпечує своєчасне та якісне виконання завдань Генеральної прокуратури України.

Умови оплати праці

1. Посадовий оклад згідно штатного розпису.

2. Надбавка за вислугу років на державній службі на рівні 3 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу.

3. Надбавка до посадового окладу за ранг - відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року №15 “Питання оплати праці працівників державних органів”.

4. Премія відповідно до «Положення про преміювання працівників органів прокуратури України», затвердженого наказом Генерального прокурора України від 18.06.2015 № 84

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На час перебування у відпустці по догляду за дитиною головного спеціаліста відділу Бондаренко А.О.  – до 19 червня 2019 року, або до фактичного виходу її з відпустки

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

 5. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

 6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

 7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за 2017 рік (подається в порядку, передбаченому Законом України "Про запобігання корупції").

Строк подання документів - 18 календарних днів

з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу. Документи приймаються за адресою:                м. Одеса, вул. Пироговська, 11 до 17 год. 00 хв.

02 липня 2018 року

Дата, час і місце проведення конкурсу

Конкурс буде проведений  04.07.2018  о 11-00 год., військова прокуратура Південного регіону України
м. Одеса, вул. Пироговська, 11, каб. №4, 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Залюбовська Тетяна Леонідівна, (048)705-51-28,          (048) 752-81-80

 

pru.kadry@vppdr.gp.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта за ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра

2.

Досвід роботи

Не потребує

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

 

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Виконання роботи якісно та в належний строк

 

- вміння працювати з документами та інформацією;

- орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

- вміння вирішувати комплексні завдання;

- вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати

2.

Вміння працювати в колективі

- взаємодія та обмін досвідом;

- вміння ефективної координації з іншими;

- вміння надавати зворотний зв’язок

3.

Сприйняття змін

- виконання плану змін та покращень;

- здатність приймати зміни та змінюватись

4.

Технічні вміння

- вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку

5.

Особистісні якості

- відповідальність;

- системність і самостійність в роботі;

- уважність до деталей;

- наполегливість;

- креативність, ініціативність;

- здатність швидко вчитися;

- гнучкість

- вміння працювати в стресових ситуаціях

Професійні знання

 

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Конституція України;

Закон України «Про державну службу»;

Закон України «Про запобігання корупції»;

Закон України «Про очищення влади».

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закон України Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,

Бюджетний кодекс України,

Закон України «Про публічні закупівлі»

Закон України «Про публічні закупівлі»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.02.2014  №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»;

Наказ Міністерства фінансів України від 24.05.1995   № 88 «Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку»;

Наказ Міністерства фінансів України від 12.10.2012   № 1202 «Про затвердження Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі»;

Наказ Міністерства фінансів України  від 29.12.2015 № 1219 «Порядок застосування плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі»;

Наказ Міністерства фінансів України  від 31.12.2013 №  1203 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі»;

Наказ Міністерства фінансів України  від 08.09.2017 № 755 «Про затвердження типових форм меморіальних ордерів, інших облікових регістрів суб’єктів державного сектору та порядку їх складання»;

Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219 «Про затвердження Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами»;

Наказ Міністерства фінансів України  від 24.01.2012 № 44 «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування»;

Наказ Міністерства фінансів України  від 20.12.2017    977 «Про затвердження типової форми №5-дс «Примітки до річної фінансової звітності»;

Наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2009 № 1541 «Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»;

Наказ Міністерства фінансів України  від 02.03.2012 № 309 "Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України";

Наказ Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333 "Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету";

Наказ Державної казначейської служби України від 29.04.2013, № 68 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо переліку підтвердних документів для реєстрації бюджетних зобов'язань та проведення платежів";

Наказ  Міністерства фінансів України від 24.12.2012, № 1407 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами"

 

 

кількість переглядів: 2858